منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
تحقیق با موضوع باران

تحقیق با موضوع باران

آنتالپی شیمی

آنتالپی شیمی

تاريخ فلسفه ، فدريك چالز كاپلستون(از هابز تا هيوم)

تاريخ فلسفه ، فدريك چالز كاپلستون(از هابز تا هيوم)

تاريخ فلسفه ، فدريك چالز كاپلستون(از بنتام تا راسل)

تاريخ فلسفه ، فدريك چالز كاپلستون(از بنتام تا راسل)

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع HACCP

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع HACCP

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

تحقیق با موضوع باران

تحقیق با موضوع باران

شرح خط تولید خوراک دام با ظرفیت 20 تن در ساعت

شرح خط تولید خوراک دام با ظرفیت 20 تن در ساعت

خرید ودانلود مقاله روغنها

خرید ودانلود مقاله روغنها

گروه محصول -> -> مهندسی برق

مقاله فيوز هاي الكتريكيقیمت: ۷۸۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 92     کد محصول :5859      حجم فایل:292,5 KB      نوع فایل :ms-wordفيوز هاي الكتريكي

 

مقدمه

فيوز وسيله اي است جهت محافظت از مدارهاي الكتريكي در مقابل بروز اشكالات ناشي از عبور جريان اضافي در آن، كه به وسيله ذوب شدن و قطع المنت داخلي آن كه معمولاً از جنس نقره يا مس مي باشد مدار باز شده و جريان بصورت آني قطع مي گردد.

شكل 1- اجزاء تشكيل دهنده يك نوع فيوز ولتاژ پايين را نشان مي دهد كه ممكن است در آن بيش از يك المنت به صورت موازي در داخل محفظه اي كه از ماسه كوارتز پودر شده و يا پودر چيني پر شده است وجود داشته باشد. بدنة فيوز معمولاً از جنس سراميك و گاهي ممكن است از فايبر گلاس آميخته با رزين ساخته شود. در هر يك از دو انتهاي بدنه، يك كلاهك برنجي پرس شده وجود دارد كه المنتهاي داخلي به آن متصل به كلاهكهاي آن انجام مي شود. كه متناسب با كاربرد فيوز داراي انواع مختلفي است.

هنگاميكه جريان اضافه براي مدت زمان كافي از مداري عبور كند به شرح زير به تجهيزات آن مدار صدمه مدار مي سازد.

الف- حرارت اضافه يا گرماي زياد به بستگي به مربع مقدار مؤثر جريان عبوري از مدار دارد كه در اثر آن ممكن است به واسطه كار در درجه حرارت بالا، به عايقهاي مدار صدمه جبران ناپذيري وارد شود. اگر جريان به قدر كافي زياد باشد. ممكن است هاديهاي فلزي مدار نيز ذوب شوند.

ب- نيروهاي الكترو مغناطيسي كه متناسب با مربع پيك جريان هستند. تحت شرايط خطاي اتصال كوتاه سنگين، ممكن است شكست مكانيكي تجهيزات اتفاق افتد، بويژه اگر درجه حرارت نيز بالا باشد كه در اين صورت چون مقاومت مكانيكي مواد عمدتاً با افزايش درجه حرارت كاهش مي يابد اثرات مخربتري به وجود مي آيد.

بعضي قطعات مانند نيمه هاديهاي قدرت بالا، به انرژي آزاد شده در قطعه در خلال يك پالس كوتاه مدت حساس هستند. اگر مقاومت اهمي قطعه ثابت انتخاب شود در اين صورت انرژي آزاد شده در يك پالس با مدت T متناسب با  خواهد بود. اين انتگرال عموماُ به عنوان « i2  t» پالس شناخته مي شود.

طرحهاي مختلف فيوز براي حفاظت انواع مختلف تجهيزات الكتريكي در مقابل اثرات جريان اضافي و يا انرژي اضافي فوق الذكر وجود دارند كه از آنجائيكه از بحث اين كتاب خارج مي باشد در مورد آنها صحبت نمي گردد. خوانندگان عزيز مي توانند به بروشروهاي تبليغاتي شركت فيوزسازي مراجعه نمايند.

نمودارهاي عمومي

به عنان اولين قدم در درك طريقه اي كه يك فيوز عمل مي كند( با بعضي اوقات مي سوزد)، نمودارهاي عمومي جريان، ولتاژ و درجه حرارت فيوز در طي يك عمل قطع نشان داده شده در شكل هاي (2)، (2-3)،(2-4)،(2-5) را در نظر بگيريد.

جريان انتظاري نشان داده شده روي اين شكلها جرياني است كه در مدار جاري مي شد اگر فيوز عمل نمي كرد و همچنين امپدانس المنت فيوز صفر در نظر گرفته مي شد. بعد از وقوع يك خطا كه باعث عبور جريان و بدنبال آن باعث عملكرد دقيق مي گردد، دو ناحيه متمايز زماني وجود دارد. يكي زمان قبل از ايجاد قوس و ديگري زمان برقراري قوس است.

دراثناي زمان قبل از قوس يا به عبارتي پيش قوس ( زمان ذوب شدن) درجه حرارت المنت فيوز آنقدر افزايش مي يابد تا اينكه نقطه ذوب فلز در يك يا چند نقطه از طول المنت فرا مي رسد. سپس المنت فيوز قطع شده و بين دو انتهاي ذوب شدة المنت كه پاره شده است قوس الكتريكي برقرار مي گردد. در لحظه برقراري قوس يك افزايش قابل ملاحظه در ولتاژ دو سر فيوز ايجاد مي گردد كه دليل آن بعداً توضيح داده مي شود. در اثناي زمان قبل از قوس، وقتي كه جريان مدار بسيار زياد است، يك افزايش جزئي در ولتاژ دو سر فيوز مشاهده مي شود، كه اين ناشي از مقاومت اهمي المنت فيوز است كه با درجه حرارت افزايش يافته است.

جرقه، در خلال و در فاصلة زماني برقراري قوس ادامه مي يابد تا سرانجام قطع نهائي جريان فرا مي رسد و قوس خاموش مي گردد.

شكل هاي (2-2) و (2-4) نمودارهايي را در شرايط اتصال كوتاه براي مدارات    dc و ac در يك حالت خاص نمايش مي دهند. چنانكه از اين اشكال ديده مي شود فيوز جريان خطاي مورد انتظار را قطع مي كند يعني جريان خطا را در يك مقدار كمتر از پيك جريان انتظاري محدود مي نمايد. اين محدوديت جريان، يكي از خواص مهم فيوزها ست كه اثرات حرارتي و الكترو مكانيكي را بطور جدي و موثر كاهش مي دهد. در اين شرايط اندازه زمان قبل از قوس و قوس تقريباً مساوي مي باشند.

شكلهاي ـ2-3) و (2-5) مجدداً نمودارهايي را براي مدارات  dcو ac نشان مي دهند در اين موارد جريان هاي انتظاري نسبتاً پايين هستند( همانند جريان اضافه بار) كه منجر به گرم شدن آهسته وتدريجي فيوز مي شود. در اين حالت زمان قبل ازقوس نسبتاً طولاني و شايد هم چند ساعته است ولي زمان جرقه در مقايسه با آن بسيار ناچيز است. شكل (2-5) نشان مي دهد كه قبل از اينكه جريان كاملاً متوقف گردد جريان مدار ممكن است چندين نيم سيكل  ac را طي نمايد.

شكل

بنابراين به نظر مي رسد كه در بعضي از موارد خاموش شدن قوس موقعي كه جريان پايين است مشكل تر از وقتي است كه جريان زيادي خصوصاً در مواقع اتصال كوتاه از مدار عبور مي نمايد. دليل اين امر در قسمتهاي بعدي توضيح داده مي شود.

توزيع گرما و حرارت در المنت فيوز

رفتار و عملكرد اشاره شده فوق الذكر دقيقاً بستگي به توزيع گرما در طول المنت قبل از ذوب شدن دارد.

همچنانكه از روي شكل مشخص است درجه حرارت المنت در لحظات اوليه عبور جريان در سرتاسر طول المنت و در تمام آن بطور يكنواخت پخش مي شود زيرا كه زمان كافي جهت افت و اتلاف حرارت در اثر انتقال به كلاهكهاي در سر فيوز وجود ندارد. با پيشرفت زمان منحني توزيع گرما تقريباً به صورت بيضي درآمده و گرمترين نقطه در وسط المنت خواهد بود.

اين بدان معني است كه در اتصال كوتاههاي شديد كه دامنه جريان بسيار زياد است، درجه حرارت در زمان ذوب بطور يكنواخت در سرتاسر طول المنت فيوز توزيع مي گردد و در نتيجه المنت سريعاً ذوب شده و قوسهاي متعددي ايجاد مي گردد. بالعكس اگر جريان كم باشد زمان قبل از قوس افزايش يافته و درجه حرارت وسط المنت ايجاد مي گردد. بنابراين توزيع گرما در المنت درست قبل از ذوب آن نه تنها مشخص مي كند كه آيا قوس تكي يا چند تائي است بلكه تأثير عمقي دررفتار و عملكرد فيوز در فاصله زماني قوس دارد. • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
قوانين اهم و كيرشهف

قوانين اهم و كيرشهف

قیمت: 48,000 ريال کد فایل:28886
بسمه تعالي   آزمايش اول- بررسي قوانيم اهم و كيرشهف وسايل مورد نياز: مقاومت هاي 100، 2k، 1k،200، 300 ،20k و مولتي متر  الف) قانون اهم: مقدمه: الف) بررسي قانون اهم: بستگي ولتاژ سيم به مقاومت مدار و جريان ورودي از آن V=IR كه در آن V: اختلاف پتانسيل سيم (ولت)، I و جريان عبوري (آمپر)،  R: مقاومت سيم (اهم) مداري مطابق شكل ببنديد. با تغيير مقدار IS ، ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه گرفته، منحني  اين مقاومت را رسم نمائيد. ب) قانون...
مقاله فيوز هاي الكتريكي

مقاله فيوز هاي الكتريكي

قیمت: 78,000 ريال کد فایل:28885
فيوز هاي الكتريكي   مقدمه فيوز وسيله اي است جهت محافظت از مدارهاي الكتريكي در مقابل بروز اشكالات ناشي از عبور جريان اضافي در آن، كه به وسيله ذوب شدن و قطع المنت داخلي آن كه معمولاً از جنس نقره يا مس مي باشد مدار باز شده و جريان بصورت آني قطع مي گردد. شكل 1- اجزاء تشكيل دهنده يك نوع فيوز ولتاژ پايين را نشان مي دهد كه ممكن است در آن بيش از يك المنت به صورت موازي در داخل محفظه اي كه از ماسه كوارتز پودر شده و يا پودر چيني پر شده است وجود...
عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:28884
عنوان :   عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق     ١-١- اهداف پروژه     مخابره و انتقال اطلاعات با بهر گيري از خطوط برق اعم از خطوط انتقال يا توزيع و نيز سيم كشي برق داخلي منازل را تحت عنوان مخابرات با حامل خط برق[1] قدرت الكتريكي مي شناسيم. امروزه با گسترش و تنوع محصولات الكتريكي و الكترونيكي و استفاده از شبكه هاي مخابراتي در ادارات همچنين در منازل، نياز روز افزوني به ايجاد شبكه هاي مبتني بر تكنيك هاي قابل...
مقاله طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز

مقاله طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز

قیمت: 65,500 ريال کد فایل:28881
  عنوان مقاله:   طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز                                                     فصل اول اندازه گیری فرکانس     1-1- ویژگی های دستگاه اندازه گیری اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را ، اندازه گیری می نامیم. برای این که نتیجه عمل اندازه...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

خرید ودانلود مقاله با موضوع خط تولید شیر

خرید ودانلود مقاله با موضوع خط تولید شیر

خرید ودانلود مقاله با موضوع خط تولید شیر

حجم:1374KB | بازدید :638

خط تولیـــــد شیر  مقاله با موضوع " خط تولید شیر "  که در 20صفحه جمع آوری شده  که دارای مطلب مفید در رابطه با موضوع می باشد و ویژه دانشجویان و دانش آموزان برای ارائه فعالیت کلاسی می باشد.   توضیحات  تکمیل کننده : محصول ارائه شده شامل دو فایل می باشد...

خرید ودانلود گزارشکار کارخانه آرد والسی قائن

خرید ودانلود گزارشکار کارخانه آرد والسی قائن

خرید ودانلود گزارشکار کارخانه آرد والسی قائن

حجم:1359KB | بازدید :592

گزارشکار کارخانه آرد والسی قائن ویژه دانشجویان صنایع غذایی گزارشکار" کارخانه آرد والسی" مناسب برای دانشجویان برای ارائه گزارشکار کار آموزی یا کار ورزی به ویزه دانشجویان صنایع غذایی این فایل گزارشکار کامل بوده و شامل : - صفحه ای مستقل و کامل  بسم الله...

چرخه سوخت هسته ای

چرخه سوخت هسته ای

چرخه سوخت هسته ای

حجم:944KB | بازدید :625

چرخه سوخت هسته ای   اگر در رابطه با چرخه سوخت هسته ای مطلب می خواهید این تحقیق 90 صفحه ای بسیار کامل و پویا می باشد که بطور کامل در رابطه با موضوع پرداخته است که می توانید از آن برای فعالیت تحقیقاتی خود استفاده نمایید.   توضیحات در مورد فایل...

تحقیق با موضوع باران

تحقیق با موضوع باران

تحقیق با موضوع باران

حجم:521KB | بازدید :861

تحقیق با موضوع باران   اگر به دنبال تحقیق پر محتوا باموضوع باران برای یادگیری و ارائه به عنوان فعالیت کلاسی هستید این تحقیق مناسب می باشد در اینجا فایل تحقیقاتی با موضوع باران وجود دارد که بسیارپرمحتوا می باشد و در 42 صفحه بطور کامل در رابطه با موضوع پرداخته است و...

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

خرید ودانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی

حجم:422KB | بازدید :987

 پاورپوینت  بسته بندی مواد غذایی پاورپوینت " بسته بندی مواد غذایی "  که در 42 اسلاید طراحی شده و از لحاظ محتوا کامل و جامع می باشد و برای دانشجویان و دانش آموزان برای ارائه فعالیت کلاسی مناسب می باشد. وضعیت فایل چگونه می باشد ؟  پاورپوینت از لحاظ محتوا...

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با مو ضوع بسته بندی مدرن مواد غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با مو ضوع بسته بندی مدرن مواد غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با مو ضوع بسته بندی مدرن مواد غذایی

حجم:385KB | بازدید :574

بسته بندی مدرن مواد غذایی فایل تحقیقاتی با موضوع " بسته بندی مدرن مواد غذایی " که بصورت جامع و کامل در 94 صفحه به موضوع پرداخته است و مناسب برای دانشجویان و دانش آموزان برای ارائه به عنوان فعالیت کلاسی می باشد . ویژه دانشجویان صنایع غذایی . آیا فایل تحقیقاتی از...

بررسی رفتار اکسیداسیون

بررسی رفتار اکسیداسیون

بررسی رفتار اکسیداسیون

حجم:351KB | بازدید :359

بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (fgm) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز سرامیک   اگر به دنباله مقاله تخصصی با منابع موثق و محکم می باشید که موضوع آن در این رابطه می باشد این مقاله مناسب می باشد.   - مخصوص ارائه فعالیت...

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

خرید و دانلود فایل تحقیقاتی با موضوع نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

حجم:311KB | بازدید :467

نقش فناوری نانـو در صنایع غذایی فایل تحقیقاتی با موضوع " فناوری نانو در صنایع غذایی "  ، فایل تحقیقاتی جامع و کامل که به درستی به موضوع پرداخته است و مناسب برای دانشجویان به ویژه دانشجویان صنایع غذایی و نانو می باشد. این فایل مناسب برای چه کسانیست ؟ این فایل...